Meddelande till dig som drabbats ekonomiskt av COVID 19: Om du, på grund av rådande COVID 19, önskar anstånd med din betalning eller en avbetalningsplan vänligen ta kontakt med oss på post@melincollectors.se så ska vi försöka hjälpa dig.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-06-20

Vad är en integritetspolicy?

I vår integritetspolicy förklarar vi vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du eller din vårdgivare väljer att använda våra tjänster för hantering av betalning och fakturering avseende bland annat vårdavgifter. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du i olika situationer lämnar uppgifter till oss, hur vi behandlar personuppgifterna, varför vi gör det och med vilket lagstöd som vi motiverar behandlingen samt berättar vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig. Du får också information om dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter och om hur du kan gå tillväga för att utöva dina rättigheter.

Viktiga begrepp

Här förklaras några viktiga begrepp som kan vara bra att kunna för att förstå vår integritetspolicy:

  • ”Personuppgifter” betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till exempelvis ett namn, ett identifikationsnummer såsom t ex personnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer såsom t ex en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
  • ”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vem ansvarar för behandlingen?

Melin Medical Sverige AB behandlar endast dina Personuppgifter som personuppgiftsbiträde på uppdrag av din vårdgivare i syfte att administrera din betalning och fakturering av vårdavgifter m.m. Information om denna personuppgiftsbehandling kan du få från din vårdgivare. Avseende denna behandling är det din vårdgivare som är personuppgiftsansvarig och det är dem du skall kontakta för att utöva de rättigheter du kan ha i form av rätt till rättelse, rätt att göra invändning mot behandling med mera.

Melin Collectors Sverige AB behandlar dina personuppgifter om du inte betalar av din vårdgivare utställd faktura eller avisering och om denna fordran därför blir aktuell för inkassoåtgärder hos oss.

I den här texten kallas Melin Collectors Sverige AB ”Vi” eller ”Melin Collectors” och du som ett inkassoärende riktas mot ”Du”.

Allmänt om vår personuppgiftsbehandling

Vi kommer bara att behandla de personuppgifter om dig som är nödvändiga för de ändamål som anges i avsnitt 5 nedan. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid skall vara adekvata och relevanta.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och anledningarna till behandlingen m.m.

De Personuppgifter som behandlas är i huvudsak uppgifter om dig (namn, personnummer, eventuellt förvaltarskap eller liknande), din ekonomiska situation (uppgifter om årsinkomst, aktuell skuldsättning och liknande), kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress och liknande), uppgifter om inkassoärendet (grunden för fordran, besökstillfälle hos vårdgivaren och kostnaden för tjänsten, eventuella betalningar och liknande samt uppgifter om betalningsförmåga inför beslut i inkassoärendet.

Uppgifter om din hälsa behandlas i inkassoverksamheten endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, t.ex. vid krav som avser sjukvårdskostnader eller där en hälsouppgift i annat fall har betydelse för det enskilda kravärendet.

Varifrån uppgifterna hämtas

Uppgifterna hämtas in från din vårdgivare, från offentliga register, exempelvis Skatteverket, kronofogdemyndigheten, från kreditupplysningsbolag och från dig själv om du lämnar uppgifter som bedöms relevanta för handläggning av ditt inkassoärende när du kontaktar oss.

Vi behandlar personuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna uppnå betalning, annan fullgörelse eller verkställighet och för att kunna bedriva vår verksamhet i övrigt.

Vår behandling av dina Personuppgifter sker för syftet inkassoverksamhet. Personuppgifterna behandlas för att inkassouppdrag ska kunna fullgöras och redovisas lagenligt, effektivt och säkert, för bedömning av din förmåga att fullgöra ekonomiska åtaganden och din ekonomiska vederhäftighet i övrigt, för administration av de avtalsförhållanden som fordringsanspråken grundas på inklusive betalningar och andra fullgöranden, för administration av krav, påminnelser, uppgörelser, betalningar och verkställighet av olika slag samt för ekonomiadministration och redovisning.

Rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter behandlas i inkassoverksamheten för att det är nödvändigt för att vi skall kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (inkassoverksamhet).

Lagringstid

De Personuppgifter som vi behandlar om dig kommer att lagras och behandlas hos oss för ovan angivna ändamål under den tid ett aktivt kravärende finns hos oss och så länge som de behövs för ändamålet, dock minst sex och maximalt 36 månader efter att inkassoärendet avslutats i enlighet med god etik i inkassoverksamhet før personuppgifterna blir pseudonymiserad.

Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra lagliga skyldigheter, exempelvis bokföringsskyldighet, i den utsträckning och under den tid som framgår av lag

Hur vi kommer att hantera dina uppgifter och vem de kan lämnas ut till

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer huvudsakligen att behandlas internt inom Melin Collectors och av bolag i samma koncern som oss, men kan i relevanta delar komma att lämnas ut till företag som hjälper oss med verksamheten såsom exempelvis brevhanterings och –utskriftsföretag och andra leverantörer som t ex leverantörer av kundtjänstsystem som kommer få del av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde åt oss. Uppgifterna kan också lämnas ut till borgenären, till myndigheter och domstolar när så behövs för indrivning av fordran sam till kreditupplysningsbolag som underlag för inhämtande av ekonomisk information om dig.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras i IT-infrastruktur som tillhandahålls av oss eller av våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES.

Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om och en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss. För eventuella ytterligare kopior, utöver den du har rätt att få kostnadsfritt, kommer vi dock att ta ut en administrativ avgift som motsvarar de kostnader vi har för att ta fram och lämna ut de ytterligare kopiorna till dig.

Din rätt till rättelse och radering

Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller raderas. Kontakta oss i så fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas eller raderas.

Din rätt att göra invändningar mot viss behandling

  • Du har rätt att invända mot den del av vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Mer information om vilken behandling detta gäller finns i avsnitt 5 ovan.
  • Om du gör en invändning kommer vi att pröva den mot de skäl vi har att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  • Kontakta oss om du vill invända mot någon del av den behandling som sker med stöd av av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Din rätt till begränsning

Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

Din rätt att lämna klagomål

På Melin Collectors tar vi din integritet på allvar. Vi är därför mycket måna om att dina personuppgifter alltid skall behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Har du några synpunkter på vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.

Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns hos Datainspektionen.

Kontakta oss gärna

Våra kontaktuppgifter är Melin Collectors Sverige AB, 559116-6367, Drottninggatan 45, 411 07 Göteborg.

Du når vår kundtjänst på telefon +46 (0)84-000 05 60 eller via e-post på privacy@melincollectors.com.

Integritetspolicy
We use cookies to give you a better user experience. Please read our cookies policy here.